Ændret på generalforsamling 2. okt.2008 

 

Vedtægter for Sønderjysk Traktor Træk 

                            

Prg.1. Sønderjysk Traktor Træk, forkortet STT, er en lokalforening med sekretariat   

           på formandens adresse. 

Prg.2. Sønderjysk Traktor Træk, som er medlem af Dansk Tractor Pulling, forkortet 

           DTP har til formål i gemmen aktiv og oplysende arbejde udbrede kendskabet  

           til traktortræk / Tractor Pulling

          Det er endvidere STTs formål at varetage nuværende og kommende  

          medlemmers interesser over for myndigheder og organisationer i ind- og  

          udland. 

Prg.3. Som medlemmer kan optages enhver, der vil opfylde formålsparagraffen og  

           har indbetalt kontingent.  

Prg.4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære 

           generalforsamling, afholdes hvert år i oktober. Den indvarsles mindst 20 dage  

           før, ved meddelelse personligt til medlemmerne og hvis bestyrelsen finder det 

           nødvendig, ved annoncering i dagspressen. Personlig indkaldelse kan finde sted  

           ved annoncering af dagsorden i DTP`s medlemsblad eller STT´s hjemmeside og DTP`s hjemmeside. 

 1. Valg af dirigent. 

 1. Valg af stemmetællere og referent. 

 1. Beretning fra bestyrelsen. 

 1. Aflæggelse af regnskab. 

 1. Indkommende forslag. 

 1. Fastlæggelse af kontingent. 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter. 

 1. Valg af to revisorer. 

 1. Eventuelt.

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i 

  hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

  Vedtægtsændringer skal dog mindst vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Afstemningen foregår skriftlig. 

 

Prg.5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når, bestyrelsen finder det fornødent 

           eller når mindst 30?% af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom. 

           Indkaldelsen sker med mindst 20 dages varsel. 

Prg. 6. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2  

           år af gangen. Ved første generalforsamling afgår 3 medlemmer ved  

           lodtrækning og det følgende år de 2 øvrige. Der vælges 2 suppleanter til  

           bestyrelsen. Suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsen vælger selv formand 

           næstformand, sekretær og kassere ud af sin midte. Bestyrelsen er beslutnings- 

           dygtig når mindst 3 at bestyrelsen er tilstede. 

           Møderne refereres og referaterne opbevares. Medlemmerne holdes orienteret 

          via medlemsblad. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg efter behov. 

          I udvalg kan også indgå menige medlemmer fra foreningen. 

Prg.7. Foreningsåret går fra 1. oktober til 30. september. Driftsregnskabet og status 

          afleveres senest 10. oktober til bestyrelsen i revideret tilstand. Foreningens 

          medlemmer hæfter for foreningens økonomiske forpligtelser. Hver for sig dog 

          højest med et beløb der svarer til et års kontingent. 

Pgr.8. En beslutning om foreningens opløsning kræver 2/3 flertal på en  

           generalforsamling. Opløsningen af foreningen skal desuden vedtages med  

           almindelig flertal ved urafstemning, for at være gyldig. I tilfælde af opløsning  

           skal foreningens midler anvendes til alment nyttige ting, i Dansk Tractor  

           Pulling.